سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی بهرامی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
حمیدرضا فلاح – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

چکیده:

سامانهای بازتابی غیر کروی همچون سامانه یکسگرین توانایی خوبی در کاهش ابیراهی هی برای میدان های دید کوچک دارند اما ایراد آنها غیر کروی بودن اجزایشان است که ساخت آزمون اپتیکی و به کردن دقیق آنها را مشکل می سازد. در این مقاله با معرفی آینه ی منجین و توانمندی اپتیکی آن در کاهش ابیراهی ها،کارآیی این عنصر اپتیکی در جایگزین شدن به جای اجزاء غیر کروی در طراحی یک نمونه سامانه ی کاتادیوپتریک کسگرین بررسی می شود.