سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی بهشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
لیلا محمدی – کارشناس آزمایشگاه بیولوژی خاک دانشگاه تهران

چکیده:
فسفر یکی از مهمترین عناصر محدود کننده رشد گیاهان است، مهمترین نقش این عنصر در گیاهان در فرایند تولید و انتقال انرژی است. فسفردرخاک به دو شکل معدنی و آلی وجود دارد. .استفاده از ریزسازواره های خاک زی که توانایی انحلال فسفات ها و تبدیل آن را دارند که یکی از راه های موثر برای افزایش قابلیت جذب فسفر در خاک های قلیایی است، این ریزسازواره ها با تولید اسیدهای معدنی و آلی و تولید آنزیم فسفاتاز باعث انحلال فسفات های معدنی وآلی می شوند. باکتری های سودوموناس پتانسیل قابل توجهی در بهبود کارایی جذب فسفات از خودشان نشان داده و به عنوان کود بیولوژیک مناسب از جایگاه و اهمیت ویزه ای برخوردار هستند. در این تحقیق تعداد ۴۵ جدایه باکتری سودوموناس فلوروسنس از نظر توان انحلال فسفات های نامحلول معدنی و آلی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از محیط کشت اسپربر آلی و معدنی در سه تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد بین جدایه ها از نظر توان انحلال فسفات های آلی و معدنی در سطح ۱% اختلاف معنی داری وجود دارد و میانگین نسبت HD/CDدر آزمون کیفی انحلال فسفاتهای نامحلول آلی(۳) بزرگتر از فسفات معدنی(۹۸/۱) بدست آمد. جدایه شماره۸B2 دارای حداکثر و جدایه های شماره ۴B1 و ۱۴B3دارای حداقل توان انحلال فسفات(آلی و معدنی) می باشند، همچنین بین توان انحلال فسفات های نامحلول آلی و معدنی جدایه ها همبستگی مثبت ملاحظه گردید(r2=0.69).حداکثر میزان انحلال فسفات های نا محلول معدنی در آزمون کمی( mgl-1h-124/384 (بود که مربوط به جدایه شماره ۸B2 است که از ریزوسفر گیاه سلمه تره جداسازی شده است.