سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهراب یادگاری – کارشناس ارشد زراعت مجتمع آموزش جهاد کشاورزی شهرکرد
عبدالله قاسمی پیربلوطی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (دانشجوی دکتری اکولوژی)
ایرج اله دادی – استادیار پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

منافع حاصل از گنجاندن گیاهان زراعی خانواده بقولات در تناوبهای زراعی در بهبود حاصلخیزی خاک و مدیریت نیتروژن در جهت کشاورزی ارگانیک از دیرباز تاکنون به اثبات رسیده است. در این بین لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) یکی از گیاهان زراعی مهم این خانواده جهت نیل به هدف فوق، گیاه مناسبی است. در خاکهایی که برای اولین بار لوبیا یا سایر بقولات کشت می شود به منظور تثبیت مقدار کافی از جمعیت نژاد موثر باکتری و بروز آلودگی در ریشه های آنها نیاز به تلقیح بذور با باکتری مناسب است. به همین منظور جهت بررسی توان تثبیت نیتروژن توسط سویه های مختلف باکتریRhizobium legominosarum Biovar phaseoliآزمایشی در سال۱۳۸۱ بصورت کرتهای یکبار خرد شده (اسپیلت پلات) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در منطقه شهرکرد به مرحله اجراء در آمد. سویه های مختلف باکتری به نامهای L-109, L-125, L-47, L-78تهیه شده از موسسه خاک و آب بخش بیولوژی خاک به همراه یک تیمار مصرف کود نیتروژن به میزان ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و شاهد (بدون مصرف کود و عدم تلقیح) به عنوان عامل اصلی و ارقام لوبیا شامل چیتی رقم تلاش، چیتی توده بومی و قرمز توده بومی منطقه شهرکرد به عنوان عامل فرعی در ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج تجزیه واریانس آزمایش مشخص شد که بین سویه های مختلف باکتری تلقیح شده با بذور لوبیا اختلاف معنی داری از لحاظ صفات؛ درصد تثبیت نیتروژن، نیتروژن اندام هوایی، تعداد و وزن گره در ۵۰ درصد گلدهی، پروتئین دانه و عملکرد دانه وجود داشت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین وزن گره و نیتروژن اندام هوایی از تیمار تلقیح بذور با سوی ه L-109منطقه تویسرکان همدان و کمترین آن از تیمار مصرف کود نیتروژن و شاهد بدست آمدند. حداکثر و حداقل عملکرد دانه نیز به ترتیب از تیمار تلقیح بذور با سویهL-125 به میزان ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار و شاهد (عدم تلقیح بذور و عدم مصرف کود) به میزان ۱۴۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.