سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه رمضانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی
حسینعلی علیخانی – استادیار دانشکده کشاورزی تهران
ناهید صالح راستین – دانشیار دانشکده کشاورزی تهران
امیر لکزیان – استادیار دانشکده کشاوزری دانشگاه فردوسی

چکیده:

اتیلن ( C2H4) یک هیدروکربن غیر اشباع با وزن مولکولی ۲۸/۵۰ می باشد . این ماده بی رنگ، قابل اشتعال، سبکتر از هوا ( چگالی نسبی آن ) ۰/۹۷۸ و قابل حل در آب می باشد . در اواخر قرن نوزدهم، محقق روسی به نام دیمیت نلجوبوف در یافت که اتیلن یک ترکیب بیولوژیک فعال است . اکنون می دانیم که اتیلن یک فیتوهورمون مهم است که در تنظیم بسیاری از جنبه های رشد و نمو گیاه نقش دارد . از اولین اثرات شناخته شده اتیلن در گیاه ، نقش این هورمون در رسیدگی میوه ها است . مشخص شده است که اتیلن از طویل شدن سلولهای ریشه و ساقه گیاه جلوگیری می کند (۳) و نیز اتیلن از آلودگی به وسیله باکتری و گره زایی در بسیاری از لگوم ها ممانعت می کند (۱۴) به عنوان مثال، با به کار بردACC(-11آمینو سیکلوپروپان -۱- کربوکسیلیک اسید ) که پیش ماده تولید اتیلن در گیاهان عالی است، تعداد گره ها در یونجه و نخود کاهش یافته است (۱۰) به علاوه با به کار بردن مواد بازدارنده سنتز اتیلن مانند آمینو اتوکسی وینیل گلایسین (AVG) و یا یون نقره ( جلوگیری کننده از شناسایی اتیلن به وسیله سلولها ) گره زایی در یونجه و نخود بهبود یافته است )۸) آنزیم UACC-deaminase ، میکروارگانیزمهای دارنده آن را قادر می سازد تا با تجزیه ACC به آمونیوم و ترکیبی دیگر به نام آلفا – کتوبوتیرات از این ماده به عنوان تنها منبع نیتروژن استفاده کنند . پژوهشهای پیشین نشان می دهند که باکتریهای ریزوبیومی که به سطح ریشه گیاهان یا بذرها متصل می شوند، می توانند مقداری از ACC موجود در ریزوسفر ریشه گیاه را از طریق فعالیت آنزیم – ACC دآمیناز تجزیه کنند (۴) در ادامه برای برقرار ماندن تعادل بین سطح ACC در داخل و خارج سلولهای ریشه , گیاه مقدار ACC بیشتری ترشح می کند و در نتیجه غلظت اتیلن درون گیاه کاهش می یابد (۱۱) آزمایشات نشان می دهد گیاهانی که با باکتری هایی دارای آنزیم – ACC دآمیناز تلقیح شده اند، ریشه های طویل تری داشته و بهتر می توانند در مقابل اثرات سوءاتیلن استرسی روی رشد گیاه که بر اثر آلودگی با فلزات سنگین , بیمارگرهای گیاهی و یا حالت غرقاب ایجاد می شود , مقاومت کنند ( ۵ ، ۱ ، ۶ و ۱۵) در این پژوهش , ۱۰۰ جدایه از گونه های مختلف ریزوبیومی بومی خاکهای ایران برای بررسی توان تولید آنزیم – ACC دآمیناز آزمون
شدند . امید است که در پژوهش های بعدی از سویه های برتر آن برای تولید مایه تلقیح محرک رشد گیاه استفاده کرد .