سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران عادلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
هومن لطیفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
جعفر اولادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
جواد آبادیان – کارشناس سامانه های اطلاعات جغرافیائی- مهندسین مشاور مشانیر- تهران

چکیده:

به منظور آزمون توان داده های ماهواره ای سنجنده +ETM جهت تهیه نقشه تیپ جنگل در مناطق جنوبی رشته کوههای زاگرس ، منطقه ایوسعت تقریبی ۶۰۰۰ هکتار از توابع درفول در شمال استان خوزستان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. واقعیت زمینی منطقه با استفاده از نمونه برداری تصادفی منظم و قطعات نمونه چهار هکتاری تهیه گردید. پس از انجام ترکیب داده ها با استفاده از الگوریتم تبدیل براوی و تصحیح هندسی تصویر با نقشه مبنا، مجموعه داده مورد استفاده تحت عملیات پیش پردازش نظیر نسبت گیری طیفی و تجزیه مولفه های اصلی قرار گرفت و نتایج حاصله به مجموعه داده اضافه شدند. بررسی تفکیک پذیری طبقات با استفاده از معیار فاصله باتاچاریا انجام شد. طبقه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال انجام شده و تصویر طبقه بندی شده با واقعیت زمینی مورد مقایسه پیکسل به پیکسل قرار گرفت. از چهار معیار صحت کلی، شاخص کاپا، صحت تولید کننده و صحت کاربر جهت بیان صحت طبقه بندی استفاده شد و میزان صحت کلی معادل ۵۵ درصد و شاخص کاپا ۰/۳۸را به دست داد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای قابلیت متوسط داده های مورد استفاده وروشهای ذکر شده جهت طبقه بندی تیپهای جنگلی در منطقه مورد مطالعه بوده و انجام بررسی های مقایسه ای با دیگر سنجنده ها و نیز اعمال روشهایی در جهت به حداقل رساندن بازتاب طیفی پس زمینه در این خصوص پیشنهاد می گردد.