سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی الماسی –
بهمن خدادادیان –

چکیده:

هدف: اهمیت چاره اندیشی زیستی آلاینده های زیست محیطی به وضوح مشهود است. بدون شک نقطه آغاز و شروع تجارب بکارگیری فرایندهای زیست شناختی در حذف آلودگی های محیط زیست ریشه در یافته های سرگئی نیکولاس وینوگرادسکی دارد. ستون وینوگرادسکی پدیده ای است بیولوژیکی، که با سابقه طولانی به عنوان سندی تاریخی جهت ارزیابی نقش میکروارگانیسم ها در محیط زیست مورد توجه است. از آنجائیکه تقریباً در غالب فرآیندهای باز و در معرض نور این پدیده به وجود می آید، مطالعه آن مورد توجه قرار گرفت، تا ضمن ارزشیابی و ترسیم تغییرات ستون و کارآیی آن در حذف مواد آلی فاضلاب های مختلف تعیین گردد. مواد و روشها: این مطالعه با استفاده از روش آماری طراحی فاکتوریل ۲ و به طور تجربی در مقیاس آزمایشاهی انجام گردیده است براساس مبانی تشکیل داده، سپس با استفاده از فاضلاب خانگی در غلظت های مختلف و فاضلاب سنتتیکی که از انحلال گلوکز در آب تهیه گردیده بوده همراه با شاهد در دو حالت نور و تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، هفته ای یکب ار ستون ها را از نظر حالت فیزیکی، اکسیژن مورد نیاز تجزیه شیمیایی و شناسائی جمعیت میکروبی مورد بررسی قرار می گرفت. در این روش میتوان تغییرات زیست شناختی، تجزیه نوری میکروبی (توان دستیابی به انرژی از مواد غیر آلی) و چرخه مواد مغذی زیست محیطی (بویژه چرخه سولفور و نیتروژن) را مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار داده مدل سازی برای تعمیم در مقیاس وسیعتری انجام پذیرد. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از ان است که کارایی ستون های مجاور نور در حذف اکسیژن مورد نیاز تجزیه شیمیائی بهتر از ستون های نگهداری شده در تاریکی می باد. همچنین کارایی ستون های حاوی فاضلاب خانگی بیشتر از ستون های دارای فاضلاب سنتتیک بود در هر دو مورد تفائت چشمگیر بود. تغییرات فیزیکی نظیر رنگ، بو، ایجاد گسل در ستونها و تولید گاز در نور و تاریکی و برحسب نوع فاضلاب تفاوت داشت. بحث و نتیجه گیری: گرچه در مجموع راندمان ستون مورد نظر در خصوص حذف مواد الی فاضلاب خیلی مطلوب نبود اما تغییر و تحول مواد و تولید بو، ستون ینوگرانسکی مطلوبتر از شرایط تاریکی ارزیابی گردید. این مطالعه می توان تجدید تفکری در جهت مطالعه انواع میکروارگانیزم های فتوتروف و ارزشیابی نقش آنها در چاره جوئی زیستی مواد آلی مقاوم دانست. تفاوت قابل توجه ستون وینوگرادسکی در حضور نور می توان به نقش فتوتروف ها در تجزیه زیستی مواد نسبت داد. ستون وینوگرادسکی، زمینه ای مناسب جهت مقایسه فعالیت گونه های فعال در نور و تاریکی و هوازی و بی هوازی آب، خاک و به طور کلی مطالعه اکوسیتم ها، می باشد. بدیهی است که بررسی و مطالعه بر روی ستون مذکور می تواند نقش مهمی در شناخت عمیقتر برکه های تثبیت و درنهایت حذف زیستی آلاینده ها داشته باشد.