سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا متقیان – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) بخش نیروگاه ایران
عبدالرضا فاتح – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) بخش نیروگاه ایران

چکیده:

استفاده از حرارت باز یافتی از سوخت مصرف شده در ن یروگاه گازی پرند به منظور تول ید همزمان گرما یش، سـرما یش و آب گرم مصرفی مورد ن یـ از شـهر جد یـ د پرنـد و بررسـ ی هز ینـه
همسطح شده تول ید هر یک از ا ین مولفه ها موضوع اصل ی این مقاله مـ ی باشـد . بـد ین منظـور ابتـدا م یـ زان بـرق، گرمـا یش، ســرمایش و آب گــرم مصــرفی استحصــالی از دود خروجــی توربینهای گـازی و پتانسـ یل تقاضـا ی منطقـه بـرای انـرژی گرمایشی، سرمایشی و آبگرم مصرفی، محاسبه شده و هز ینـه های لازم جهت احداث و بهره بردار ی از س یستم مزبور مـورد بررسی قرا ر م ی گ یرد . سپس توج یه اقتصاد ی اجـرا ی طـرحو هزینـه همسـطح شـده تول یـ د هــر یـ ک از مؤلفـه هـا ی بــرق، گرمایش، سـرما یش و آب گـرم مصـرفی و در نها یـ ت هز ینـه
همسطح شده کل سیستم مورد محاسبه قرار میگیرد . نتایج بدست آمده نشان می دهد که طرح مزبور دارای توجیـه اقتصادی می باشـد و چنانچـه صـرفه جـویی ناشـی از عـدم مصرف گاز طبیعی برای تولید گرمایش، سرمایش و آب گـرم مصرفی شهر جدید پرند را نیز به آن اضافه نمائیم توجیه پذیر بودن طرح بیشتر نمایان مـی گـردد . همچنـین بررسـی هزینـه همسطح شده مولفه های سیستم بجز برق نیز نشان می دهد که آب گرم مصـرفی دارای کمتـر ین و سـرمایش و گرمـایش بـه ترتیب دارای بیشترین هزینه همسطح شده درسیستم می باشند . مقاله حاضر به معرفـی بخشـی از نتـایج حاصـل از مطالعـات انجام شده در پروژه ای با عنوان " امکان سنجی تولیـد همزمـان برق، حرارت و برودت در پنج نیروگاه منتخب کشور ( آبـادان، ارومیه، پرند، سـنند ج و هرمزگـان ) " بـه کارفرمـایی معاونـت محترم امور انرژی وزارت نیرو، جهت گرمـایش، سـرمایش و آبگرم مصرفی منطقه ای شهر جدید پرند بطورنمونه می پردازد