سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره نامدارمحمدی – گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مرکز تهران
سیدجواد مقدسی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مرکز تهران
جمشید احمدیان – مربی گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان

چکیده:

ناحیه کا لکافی در منطقه ایران مرکزی قرار گرفته است. براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و پراش پرتو ایکس، سه منطقه دگرسانی پتاسیک، فیلیک- آرژیلیک و سیلیسیک در ناحیه مورد مطالعه تشخیص داده شد. پاراژنز کان یشناختی دگرسانی پتاسیک شامل ارتوز+ بیوتیت ثانویه+ کوارت ز± سریسیت، دگرسانی فیلیک شامل سریسیت+ کوارتز + پیریت + کانی های رسی ± کلسیت و دگرسانی آرژیلیک شامل کائولینیت+ دیکیت+ سریسیت+ کوارتز+ هماتیت+ لیمونیت+ گوتیت م یباشد. رفتار عناصر کمیاب خاکی در سن گهای غیردگرسان (کوارتزمونزونی تها) ناحیه مورد مطالعه نشان می دهد که عناصر کمیاب خاکی سبک با شیبی تند تفریق شد ه اند، حال آ نکه تفریق عناصر کمیاب خاکی سنگین با شیب آرا متری دنبال م یشود. کاهش غن ی شدگی عناصر کمیاب خاکی در نمونههای دگرسان شده این ناحیه ناشی از تحرک آنها در محیط دگرسانی گرمابی است. مطالعات حرارت سنجی میا نبارهای سیال منطقه، نشان م یدهد که شوری سیال کانی ساز از۱/۷۴ تا۵۳ درصد وزنی معادل نمک طعام تغییر می نماید. دمای یکنواختی ب هدست آمده از این میا نبارها نیز گویای وجود حداقل دو نسل میا نبار سیال یا سیال کان هساز است.