سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مرادعلی نژاد – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

خاکهای متورم شونده از جمله خاکهایی هستند که برای سازههای مهندسی به خصوص سازههای خطی مشکل آفرین هستند. این خاکها به طور عمده دارای ظرفیت تبادل کاتیون ،pH ،(CEC) حدروانی (LL) و شاخص خمیری (PI) بالا و از نظر کانیشناسی حاوی مقدار زیادی کانیهای رسی هستند. در این تحقیق شناسایی خاکهای متورم شونده در محل ۱۲ مخزن پروژه خطی انتقال آب زرینه رود به تبریز مطالعه شده است. در مرحله اول با توجه به برداشتهای صحرایی مشخص گردید که پتانسیل تورم زایی در محل مخازن شماره ۲ و ۳ وجود داشته لذا در ادامه برای مطالعه پتانسیل تورم در محل این مخازن از دو روش، مستقیم که مبتنی بر انجام آزمایشهای تعیین درصد تورم آزاد و اندازه گیری فشار تورم، و غیرمستقیم که شامل آزمایشهای شیمیایی ،(CEC, pH) کانیشناسی ،(XRD) تعیین حدود آتربرگ ،(PL, LL ) عدد فعالیت، دانه بندی وتعیین درصد رس است، استفاده شده و نتایج آنها با هم مقایسه و وجود تورم بالا تا خیلی بالا را نشان داده اند.