سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،

چکیده:

با افزایش مقیاس مخازن همزندار در توان ثابت بر واحد حجم، بمنظور بررسی پراکندگی مایع ، دیده شده که قطرات ، کوچکتر شده و سریعتر خرد می شوند ، لذا با تدوام چرخش، قطرات به آهـستگی
شیمی ایران , بسمت کوچک شدن میل می کنند و توان عدد وبر با گذشت زمان پایین تر ازMultifractal متلاطم برای ارزیابی اثر افزایش مقیاس بر روی میزان خرد شدن و پیوستگی قطرات
با ویسکوزیته بالا و پایین ، و در بررسی چندین ضابطه مهم افزایش مقیاس استفاده شده است . نشان داده شده که ب ا توان در واحد جرم برابر و هندسه مشابه، قطرات ویسکوز و غیر و یسکوز در مقیـاس بزرگتر سریعتر خرد می شوند . قطرات با حرکت جزئی در سطح مشترک در مقیاس بـزرگ سـریعتر بهم می پیوندند، اما قطرات بی حرک ت در سطح مشترک به تغییر شکلـشان بـستگی دارد . میـزانپیوستگی قطرات صلب کوچک با افزایش مقیاس مخزن، کاهش می یابد، در حالیکه قطـرات تغییـر شکل یافته بزرگتر درون مخازن بزرگتر سریعتر بهم آمیخته میشود . همچنـین پیوسـتگی قطـرات صلب ً اساسا در منطقه پروانه صورت می گیرد، در حالی که قطرات تغییر شکل یافته با حرکت جزئی و با سطح مشترک ثابت، در ناحیه توده بهم می پیوندند . بهترین نتیجه افزایش مقیاس تـوان ورودی در واحد جرم و متوسط زمانی چرخش برابر بدون داشتن تشابه هندسی می باشد .