سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن عبدشریف اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تأسیسات آبیاری، دانشکده آب و خاک ، پردیس کشاورزی
ابراهیم امیری تکلدانی – استادیار گروه تأسیسات آبیاری، ، دانشکده آب و خاک ، پردیس کشاورزی و منابع
جواد فرهودی – استاد گروه تأسیسات آبیاری، ، دانشکده آب و خاک ، پردیس کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

یکی از ویژگیهای جریان متلاطم ، تنشهای رینولدزی است . تا کنون تلاش زیادی برای شناخت رونـد تغییـرات ایـن تنشها در طول پیچ انجام نشده و علت آن را می توان در دو علت جست جو کرد . تا دو دهه اخیر وسـایل دقیقـی بـرای اندازه گیری این پارامتر ها بصورت همزمان وجود نداشته است و یا بسیار گـران قیمـت بـوده اسـت و دیگـر آنکـه ویژگیهای تلاطم جریان خود تا حدود زیادی ناشناخته است و هنوز ابهامات زیادی در تحلیل نتایج وجود دارد . در این تحقیق ، با استفاده از داده های یک کانال قوس دار ، روند تغییرات تنشهای رینولدزی در دبیهای مختلف در چند مقطع عرضی در طول یک پیچ با عرض نسبتا زیاد و بستر و جداره های صلب ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است