سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی موسوی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت
لیلا حبیبی – کارشناس ارشد سازه های آبی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، رشت

چکیده:

برای تهیه هیدروگراف جریان های سطحی حوضه ها یا کاربرد مدلهای ریاضی برای تبدیل بارندگی به رواناب سطحی حوضه ها، توزیع زمانی بارندگی ضرورتا باید تعیین یا انتخاب شود. تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی در بسیاری از نقاط دنیا بر اساس تحلیل داده های محلی انجام گردیده است که از مهمترین انها می توان به تحقیقات هاف (Huff) در ایالات متحده اشاره نمود. هاف طی سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۰ اقدام به تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی در بخش های مختلف ایالت ایلینویز آمریکا نموده است و روش به کار رفته توسط وی در مناطق مختلفی بر روی داده های محلی اعمال و الگوی توزیع زمانی بارندگی در آن مناطق جهت استفاده در تحلیل های مربوط به سیلاب تعیینگردیده است. در این تحقیق الگوی توزیع زمانی رگبارهای ایستگاه سینوپتیک رشت در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روشی که هاف ارائه کرده است، تعداد ۲۹۰ رخداد بارششدید (رگبار) ایستگاه رشت طی سالهای ۱۹۷۰ تا۱۹۹۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ومنحنی ها وجداول توزیع زمانی رگبارهای آن استخارج گردیده است. در این بررسی مشخص گردید که ۲۷، ۲۸، ۲۶ و ۱۹درصد از رگبارهای ایستگاه رشت به ترتیب از تیپ چارکهای اول، دوم، سوم وچهارم بوده است. هاف گزارش کرده است که بیشتررگبارهای کوتاه مدت ایالت ایلینویز ازتیپ رگبارهای چارکهای اول و دوم بوده است در حالی که در ایستگاه رشت بارشهای کوتاه مدت از تیپهای متنوع چارکهای اول تا چهارم بوده است.