سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سیستم های انتقال و توزیع آب، سرریزهای استوانه ای و سرریزهای تاج دایره ای به دلیل اقتصادی بودن و سهولت ساخت در مقایسه با سایر سرریزها می توانند برای اندازه گیری شدت جریان، ساختمان های تخلیه آب جریان و برای کنترل سطح آب در کانال ها و مخازن مورد استفاده قرار گیرند . جریان آب رو ی سرریز سدها و سرریزهای بکار گرفته شده در شبکه های آبرسانی و فاضلاب از جمله مواردی هستند که یک مهندس طراح با آنها در تماس است . مشکلات ناشی از فشار یا سرعت زیاد در سطح سازه های هیدرولیکی لزوم مطالعه توزیع سرعت روی تاج و همچنین تأثیر پارامترهایی مانند شعاع ت اج، نوع تاج، ارتفاع تاج، شیب های دیوارة بالادست و پایین دست و تغییرات اندازه کمان تاج در بالادست را روی توزیع سرعت مشخص می کند . دراین مطالعه با حل تحلیلی معادلات جریان اطراف استوانه، رابطه های بدون بعدی برای توزیع سرعت روی تاج و ضریب دبی سرریزهای تاج دایر ه ای ارائه شده استاین رابطه ها با داده های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته و تطابق خوبی بین داده های آزمایشگاهی و نتایج بدست آمده از راه حل تحلیلی مشاهده شده است . روند توزیع سرعت در سرریزهای ربع استوانه باسرریزهای استوانه ای و نیم استوانه ای متفاوت ا ست. کمان تاج در بالادست(بجز کمان صفر درجه)، ارتفاع و شیب دیواره پایین دست بر روند توزیع سرعت تأثیری ندارد . شی ب بالادست با تأثیر روی خطوط جریان باعث تغییراتی در روند توزیع سرعت روی تاج میشود.