سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفی – استادیارگروه علوم پایه . آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد . دانشگاه سمنان

چکیده:

تحقیقات متعددی پیرامون ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی پنیس تا بحال درایران وسایر کشورها انجام شده است . پنیس شتر بعدازتولد به لایه داخلی غلاف پریپیوس چسبیده بوده ودرمحدوده سن ۲-۳ سال آزاد می شودوشتران یک کوهانه معمولاً در سن ۳ سالگی جفت گیری را آغازکرده،اما قدرت جنسی آنان درسن ۶ سالگی به اوج می رسد . پنیس شتربه سه بخش ریشه،بدنه وناحیه آزاد تقسیم شده بطوریکه ناحیه بدنه دارای خمیدگی سیگموئید ) s شکل ) درجلوی کیسه بیضه است . براساس تعدادی ازگزارشات با توجه به ساختار فیروزی وسختی پنیس قبل ازنعوظ که شبیه گاووخوک است،پنیس شتردرگروه فیبروالاستیک طبقه بندی شده است وگزارشات دیگری پنیس شتر را از نوع بینابینی می دانستند . برجستگی انتهای دور پنیس به نام گلائز خواند می شود . در ساختمان پنیس شتر اجسام نعوظی ( جسم اسفنجی پنیس و اجسام غاری پنیس ) توسط غشاء آلبوژینه احاطه شده و غشاء آلبوژینه نیز در طول پنیس دارای دو لایه خارجی ( طولی ) و داخلی ( حلقوی ) است .