سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سوگل رسولی – دانشجوی سابق کارنشاسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حسن رمضانپور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

شناخت شکل های مختلف روی در ارزیابی وضعیت روی خاک و نیز حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مهم است چرا که میزان نسبی شکلهای مختلف روی در خاک، احتمالاً تأثیرزیادی برغلظت ومیزان جذب این عنصرتوسط گیاه خواهد داشت . روی در خاک به شکل های مختلف مانند محلول، تبادلی، آلی، کربناتی، پیوند شده با اکسیدهای منگنز، پیوند شده با اکسیدهای آهن بی شکل، متصل به اکسیدهای آهن متبلور و تتمه وجود دارد . بنابراین مطالعه شکلهای شیمیایی روی درخاک به منظور ارزیابی قابلیت استفاده آن برای گیاهان درکشاورزی وتعیین میزان تحرک درخاک از نظر جنبههای زیست محیطی حائز اهمیت فراوان است
برای تخمین مقدارشکلهای مختلف روی درخاک روشهای متعددی پیشنهاد شده است . یکی از این روشها جداسازی روی خاک به روش عصارهگیری دنبالهای است . این روش شامل به کار بردن توالی از عصارهگیرهای شیمیایی بر روی یک نمونه برای حلکردن انتخابی اجزای شیمیایی مختلف یک عنصر میباشد تحقیق حاضر به منظور جداسازی شکل های مختلف روی در خاکهای اسیدی استان گیلان و نیز تعیین همبستگی بین این شکلها و برخی ویژگیهای خاکهای مورد مطالعه انجام گرفت