سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
صاحی شبان عباسی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جریانهای گ لآلودی که وارد مخزن سد م یگردند بسته به دبی ورودی م یتوانند تا محل سد پیشروی نمایند. انتشارمواد معلق در مخزن سد، کیفیت آب مخزن را شدیدًا تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین آگاهی از چگونگی توزیع این جریان در رقوم مختلف آب مخزن سد می تواند در مدیریت کیفیت آب مخزن مؤثر واقع شود. در این مطالعه، با استفاده از یک مدل هیدرولیکی، توزیع غلظت مواد معلق جریان چگال در طول مخزن سد تعیین گردید. به منظور بررسی اثر دبی و غلظت جریان ورودی بر غلظت مواد معلق جریان چگال در طول مخزن سد، سه آزمایش با دبی و غلظت مختلف انجام شد . جمعًا ١٨ نمونه برداری صورت گرفت . نتایج بدست آمده نشان دادند همچنانکه جریان چگال به طرف پایین دست مخزن سد حرکت می کند، در جهت طولی غلظت آن کاهش و ضخامت آن افزایش مییابد. از طریق آنالیز ابعادی و برازش نقاط حاصله، رابطه تجربی تغییر غلظت جریان چگال در طول مخزن بدست آورده شد.