سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فروغ گلکار – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی از دانشگاه تهران، تعیین توزیع زمانی رگ
فرید گلکار – کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات آب

چکیده:

در روشهای تجربی + یل گریم و هاف در تعیین الگوی زمانی بارش با در نظر گرفتن رگبارهای واقعی ثبت شده در آمار ایستگاه به محاسبه و رسم الگوهای توزیع زمانی بارش پرداخته می شود. در گامنخست هدف از بررسی حاضر مطالعه علمی آمار بارندگی روزانه ثبت شدهایستگاه های تحت بررسی جهت تعیین توابع چگالی احتمال و حداقل مقدار بارش برای استفادهدر تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش و همچنین بررسی صحت دسته بندی های اعمال شده جهت تعیین این الگوها می باشد. در گام بعد هدف تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش در چند نمونه اقلیمی (فراخشک، خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب) به صورت میانگین گیری (روش پیل گریم) و احتمالاتی (روش هاف) می باشد. مقایسه مقادیر حاصل از الگوهای پیشنهادی با داده ای واقعی نشان داد که روش هاف و الگوهای توزیع زمانی احتمالاتی برای ایستگاه های تحت بررسی نسبت به روش پیل گریم تطابق بیشتری دارند.