سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رعنا بناگذار اهری –
مهدی رفیعی –
منیژه محمدی –
مینو ایزدی –

چکیده:

برای انتخاب مؤثرترین روش دفع زباله بیمارستانی، معمولاً تفکیک انواع زباله به عنوان روش اساسی مورد استفاده قرار می گیرد به منظور بهینه سازی وضعیت جمع آوری، نگهداری موقت و ا نتقال و دفع صحیح زیاله ها، فرآیند تفکیک زباله های بیمارستانی مطرح می شود و در این ارتباط مسلماً انجام صحیح فرآیند تفکیک و همچنین کاهش هزینه های دفع دارای اهمیت است. از طرفی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستانها در اجرای دستورالعمل کشوری طرح تفکیک زباله در بیامرستانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل عدم اجرای کامل و صحیح طرح تفکیک زباله های بیمارستانی در استان اصفهان، این مطالعه با هدف کلی «تعیین توزیع فراوانی مشکلات موجود در فرایند تفکیک و جمع آوری صحیح زباله های بیمارستانی از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای استان اصفهان در سال ۸۳ »انجام گرفته است. سطح آگاهی پرستاران در مورد چگونگی اجرای طرح تفکیک زباله در بیامرستانها در ۲۲/۶% موارد خوب بود. و سطح نگرش پرستاران در مورد لزوم و ضرورت اجرای طرح تفکیک زباله های بیمارستانی ۶۸/۴% مثبت بود. امکانات موجود در بیمارستانهای استان برای اجرای طرح تفکیک زباله های بیامرستانی کافی و مناسب (۵۷/۱%) نبود که به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط آنب ا آگاهی و نگرش پرستاران، مشخص گردید. ظر پرستاران در مورد وسایلی که تاکنون دراخیارشان ذاشته شده است (کاترسوزن وسیفتی باکس پلاستیکی و مقوائی) برای راحت نبودن کار با آنها (سخت بودن کار با آنها) (۵۵%)، وقتگیر بودن استفاده آنها (۵۸/۳%)، ایمن نبودن (خطر stick Needle و پاشیدن محتویات سرنگ و …) (۴۰/۳%)، قابل استفاده نبودن برای انواع لزوم برنده (۷۴%)، گران بودن و غیرقابل بازیافت بودن ظروف فوق، نظراتشان را عنوان نمودند. در بررسی سطح آگاهی و نگرش پرستاران در خصوص مشکلات مدیریتی در اجرای صحیح طرح تفکیک زباله های بیمارستانی، بالاترین اولویت (۴۱/۳%) را به ضرورت تهیه وسایل و ا مکانات طرح توسط مسئولین بیمارستان، و دومین اولویت (۳۸/۷%) را به انجام نظارت مستمر بر اجرای طرح تفکیک زباله های بیمارستانی توسط مسئول بهداشت بیمارستان دادند.