سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رزیتا موسوی نژاد – مجموعه کنترل کیفیت وزارت بازرگانی
اردشیر طهماسبی – شرکت ذوچن سهامی خاص

چکیده:

وجود عناصرناخالصی خصوصا فسفر درمس و عدم توزیع یکنواخت آن باعث کاهش هدایت حرارتی و الکتریکی و تقلیل و عدم یکنواختی خواص مکانیکی می شود دراین مقاله چگونگی توزیع فسفر دراسلب و بیلت مس DHP و تاثیر آن برسختی محصولات تولید شده بررسی شده است مقدارفسفر اسمی موجود درمذاب اسلب ۲۶۷PPM و مقدارفسفر موجو د درمذاب بیلت ۲۶۸PPM بوده است انالیز شیمیایی نمونه ها نیز توسط اسپکترومتر تعیین شدهاست ازبین نمونه ها و براساس فسفر هریک نمونه هایی انتخاب و توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی بررسی شد سختی این نمونه ها نیز درمقیاس HV30 محاسبه گردید و نمودارهای وابستگی توزیع فسفر به سختی و توزیع فسفر درطول نمونه ها رسم شد ازبررسی عکسهای میکروسکوپی این نتیجه بدست آمد که توزیع فسفر درداخل دانه ها تقریبا یکنواخت ودرمرز دانه ها بصورت تجمع یافته است همچنین توزیع متوسط فسفر ازنمونه ایی به نمونه دیگر کاملا متفاوت است که برروی عدم یکنواختی خواص مکانیکی تاثیر میگذارد باتوجه به نتایج سختی سنجی به نظر می رسد کارسرد انجام شده روی نمونه ها برای تشخیص تاثیر فسفر روی سختی کافی نبودها ست