سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امین چرخ آبی – دانشآموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
قاسم رحیمی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
آلودگی خاک توسط آلاینده های مختلف از جمله فلزات سنگین، یکی از مسائل مهم در اکثر نقاط جهان می باشد که در اثر فعالیتهای صنعتی، زباله‏ها، فاضلاب‏های شهری و کودهای شیمیایی ایجاد می گردد. از جمله مناطقی که تحت تاثیر چنین رخدادی می باشد می توان منطقه لنجان استان اصفهان را نام برد. بنابراین در این تحقیق ۹۰ نمونه از خاک سطحی (۲۰-۰ سانتی‏متر) این منطقه جمع آوری گردید. غلظت روی قابل جذب در نمونه‏ها اندازه‏گیری و پراکنش مکانی آن با استفاده از تکنیک‏های زمین آمار بررسی شد. تخمین مکانی داده‏ها از طریق ترسیم و محاسبه واریوگرام و روش های درون یابی کریجینگ معمولی و بلوکی به کمک نرم‏افزارهای ۹٫۳ ArcGIS و GS+ انجام گردید. نتایج نشان داد که کریجینگ معمولی در تخمین داده های مربوط به غلظت روی قابل جذب دقت مناسب تری را داشت. همچنین منطقه زرین شهر بالاترین میزان روی قابل جذب را دارا بود (۰۶۵/۸ میلی گرم بر کیلوگرم). لذا اعمال مدیریت اصولی در خصوص رهاسازی فاضلابهای صنعتی، شهری و استفاده غیراصولی از کودها در منطقه مطالعاتی ضروری به نظر رسید.