سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سیدداود عباسی انارکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز
آیدین متین – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سیده فاطمه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،
مهدی خاکپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
تجمع عناصر سنگین در آب وخاک در تحولات نامطلوب محیطی نقش مهمی دارند. حوزه انزلی یکی از حوزه های مهم جنوبی دریای خزر بوده که کاربری کشاورزی به شدت منجر به تحولات نامطلوب محیطی شده و تجمع برخی عناصر سنگین از جمله کادمیوم در آب و خاک آن موجب نگرانی است. لذا، هدف از این تحقیق بررسی اثر تغییر کاربری بر توزیع مکانی کادمیوم در برخی از خاکهای زراعی و جنگلی حوزه آبریز تالاب انزلی می باشد. از ۱۹ نقطه ۵۷ نمونه خاک از اعماق ۱۰-۰ ، ۲۰ – ۱۰ ، ۳۰ – ۲۰ سانتیمتری خاک سطحی اراضی زراعی و جنگلی به صورت ترکیبی برداشته شد. پس از آماده سازی نمونه ها، خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد ماده آلی و درصد رس و همچنین غلظت کادمیوم قابل عصاره گیری با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. داده های خام ابتدا با نرم افزار Excel پردازش و سپس با نرم افزار SPSS تحلیل های آماری انجام شد. نقشه های توزیع مکانی این عناصر با استفاده از نرم افزار GS+ و ILWIS تهیه شد. میانگین غلظت کادمیوم قابل دسترس خاک (Cd-A) مقدار ۲۲/۰ میلی گرم بر لیتر بدست آمد. متوسط غلظت (Cd-A) در کاربری جنگل از کاربری کشاورزی کمتر بوده و مقایسه میانگین ها بین کاربری کشاورزی و جنگل نشان داد که غلظت (Cd-A) بطور معنی داری در خاک سطحی با کاربری کشاورزی افزایش نشان می دهد و از این رو روند تجمعی کادمیوم در شمال با دقت بیشتری به دلیل عوارض بهداشتی بسیار آن باید مورد بازنگری و پایش قرار گیرد.