سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – دکتری سنجش از دور- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آزاده کاظمی – کارشناسی ارشدسنجش از دور و GIS- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا گیلی – کارشناسی ارشدسنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
داود عاشورلو – کارشناسی ارشدسنجش از دور و GIS- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در بسیاری از مطالعات و بررسی های خاکشناسی برای اندازه گیری و تخمین پارامترهای مختلف خاک از قبیل فلزات سنگین موجود در خاک، تبدیل اطلاعات نقطه ای به سطح ، امری اجتناب ناپذیر است. برای این کار روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله آنها، روشهای درونیابی می باشد. در این مطالعه از روش Ordinary Kriging، برای برآورد مقدار کادمیوم موجود در خاک منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان استفاده شد. سپس با استفاده از قابلیتهای GIS نقشه تخمین توزیع مکانی کادمیوم کل در منطقه مورد مطالعه ترسیم و جهت تعیین مناطق آلوده از نظر میزان کادمیوم، کلاسه بندی شد.
آزمون آنالیز واریانس نشان داد که کاربری تأثیر معنی داری بر روی کادمیوم کل موجود در خاک دارد.بطوریکه در کاربری شهری و صنعتی، میانگین این فلز سنگین به طور معنی داری بیشتر ازمیانگینش در سایر کاربریها بود.این امر مؤید این مطلب است که فعالیتهای انسانی به عنوان عمده ترین عامل افزایش دهنده فلزات سنگین موجود در خاک می باشد. بررسی نتایج آمار توصیفی کادمیوم کل و مقایسه آن با مقادیر پیشنهادی توسط کشورهای دیگر نشان داد که خاک منطقه از لحاظ مقدار کادمیوم موجود در آن دارای آلودگی است.
با استفاده از تصویر سنجنده ETM+و بهره گیری از تکنیک بسیار برجسته Spectral unmixing پوشش گیاهی منطقه به روز و استخراج گردید و با انطباق نقشه آلودگی خاک و پوشش گیاهی میزان گسترش آلودگی در مناطق مختلفپوشش گیاهیمشخص گردید.