سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی امامعلی پور – دکترای زمین شناسی اقتصادی، گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
جعفر عبدالهی شریف – دکترای مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
میر صالح میرمحمدی – دکترای زمین شناسی (پترولوژی)، گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش، توزیع ژئوشیمیایی جانبی و عمودی اکسیدهای عناصر P, Fe , Ti و برخی عناصر کمیاب دیگر در کانسار تیتانیوم قره آغاج ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. توده ماگمایی قره آغاج از دو بخش اصلی شامل سنگهای اولترامافیکی کانه دار ( با ترکیب ورلیتی) و مافیکی فاقد کانه ( با ترکیب گابرویی) تشکیل شده است. بخش ورلیتی با کانه های اصلی ایلمنیت، مگنتیت، تیتانومگنتیت و آپاتیت کانسنگ تیتانیوم بشمار می آید.توزیع فراوانی اکسیدهای Fe2O3 وTiO2 از خصلت نرمال و توزیع P2O5 از خصلت لاگ نرمال پیروی می کنند. میانگین عیار Fe2O3 ،TiO2 آهن کل و P2O5 در نمونه های لیتوژئوشیمیایی به ترتیب ۸/۲۵, ۳۵/۳,۲ درصد به دست آمده است. برپایه ساختمان زمین شناسی و تغییرات عیار، کانسار به ۱۱ بلوک زمین شناسی تقسیم و توزیع ژئوشیمیایی عناصر در هر کدام از آنها به تفکیک بررسی شده است. بیشترین عیار میانگین TiO2 با مقدار ۹/۴ درصد به بلوک های F,E,D که بخش قابل توجهی از توده کانساری را شامل می شوند، تعلق دارد. میانگین عیار TiO2 ,Fe2O3 ,P2O5 در جهت قایم توده کانساری به ترتیب ۸/۵۶,۲۹/۸۶, ۳/۷۳ درصد می باشد. این بررسی نشان می دهد که از نظر توزیع فراوانی عیار، تغییر زیادی در مقدار اکسیدهای اصلی تشکیل دهنده کانسنگ در جهات جانبی و عمقی ( عمودی) وجود ندارد و از این رو کانسار مورد بررسی را می توان کانساری با ویژگی ژئوشیمیایی همسانگرد بشمار آورد. این نتیجه گیری می تواند در مدل سازی کانسار و نیز طراحی شبکه اکتشافی در مرحله اکتشافات تفصیلی مورد استفاده قرار گیرد