سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا سپه وند – گروه فیزیک دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده:

در این کار توزیع ) Rapidity) y سطح مقطع تولید باریون های با سه طعم سنگین Ωccc و Ω در چارچوب تکانه بی نهایت و در برخورد دهنده های هادرونی با (رادیکال S) متفاوت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . محاسبات با استفاده از عناصر ماتریسی برای تولید زوج کوارک – پاد کوارک تاNLOانجام شدهاست .