سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اکبر کیانی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل

چکیده:

توسعه نظام اجرایی پروژه هـای شـهری، بواسـطه پیـشرفت هـای فنـآوری نیـاز بـه سیـستم هـای جـــامع )Integrated) ، انعطـــاف پـــذیر )Flexibility) ، هوشـــمند )Intelligent) ، روی – خـــط (Online) و بلادرنگ ( Real time)دارد . با رویکرد نوین برنامه ریـزی اج رایـی بـه مـسائل مختلـف شهری و بویژه موضوعات بحران های شهری ( ناشی از بلایای طبیعی یا انسان ساز ) می توان لزوم بکارگیری رویکردهای نوین و سیستم های جدید را در حل مسائل شهری ضروری دانست . سیـستمی مـی توانـد دارای کارآیی و قابلیت کافی و لازم در زمینه اجرایی طرح های توس عه شهری و تـصمیم گیـری در مواقـع بحرانـی مفید واقع شود که متناسب با دنیای واقعی باشد به عبارت دیگر داده ها و اطلاعـات آن مختـصات پـذیر یـا زمین مرجع باشد ( از قبیل : سیـستم هـای اطلاعـات جغرافیـایی GIS ، Web GIS ، Mobile GIS ، وسیستم های پشتیبانی برنامه ریزی شهری مانند : What if ، Cellular Automata و . . . ) . در این مقاله
سیستم پشتیبانی برنامه ریزی شهری آتوماتای سلولی )CA) مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت . نتـایج نـشان می دهد که سیستم CA ، به سبب مزیت های از قبیل : قابلیت ها، کارآیی ها، زمین مرجـع بـودن، سـاختار داده، متناسب با زیرساخت های م خابراتی و ماهواره های زمین مرجع و فوایـد مـرتبط دیگـر، مـی توانـد در توسـعه کاربری زمین شهری، پیشگیری و مدیریت بحران مورد توجه و اجراء قرار گیرد .