سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داریوش جهانشاهی – مدرس دانشگاه پیام نور یاسوج

چکیده:

دراین مقاله عوامل موثربرتوسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرارگرفته است وعواملی که به نظر می رسید با عدم توسعه گردشگری استان مربوط باشد شامل خدمات گردشگری تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر می باشد که ابعاد موضوع را دربرمیگیرد سپس از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه ای و شبکه های رایانه ای نسبت به شناسایی جنبه هایم ختلف موضوع و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدامات لازم به عمل آمد و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان فرضیه هایی تدوین و برای آزمون آنها از آزمونهای اماری نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمونt – test استفاده گردید و نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل خدمات گردشگری تعددمراکز تصمیم گیری فقدان فرهنگ با توسعه نیافتگی استان یک رابطه مستقیم وجود دارد.