سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زهرا غروی نوری – دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مسعود سامیان – استادیاران گروه توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
کریم نادری مهدیی –
رضا موحدی – استادیاران گروه توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:
بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی را در ایران تشکیل میدهد، به طوری که رشد و توسعه اقتصاد ملی ارتباط بسیار نزدیکی با توسعه کلان و یا به عبارت دیگر توسعه پایدار این بخش دارد. با این وصف، متأسفانه در کشور ما، آن طور که شایسته است به بخش کشاورزی توجه لازم و کافی نشده و از قابلیت ها و ظرفیت های بی شمار این بخش بهره برداری لازم به عمل نیامده است. لذا این تحقیق به دنبال آن است کهتا با بررسی آمار و شواهد موجود، نقش بخش کشاورزی را در اقتصاد ملی از جنبه های میزان جذب سرمایه، اشتغال، ارزش افزوده، میزان درآمد، ومیزان تولید ناخالص ملی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. برای انجام این مطالعه سعی شده است تا ابتدا آمار و اطلاعات موجود جمع آوری گردیدهسپس مورد تحلیل قرار گیرد. در نهایت پژوهش حاضر شناسایی کارکردهای مختلف بخش کشاورزی در اقتصاد ملی را مورد توجه قرار داده است.نتایج این بررسی نشان داد که مهم ترین عوامل موثر جهت حفظ و گسترش سرمایه گذاری ملی در بخش کشاورزی عبارتند از: برنامه ریزی در جهت افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی از طریق صنایع تبدیلی و صادرات، سرمایه گذاری در تربیت و آموزش نیروی انسانی بخش کشاورزی و توجه به تامین سرمایه های ثابت از جمله هزینه های مربوط به زیرساخت ها و تجهیزات کشاورزی