سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدیه محسن – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور– مراغه

چکیده:

به منظورآماده سازی بستری مناسب برای فعالیت های تحقیقاتی در خصوص انتخاب صحیح و مطمئن ارقام مقاوم نخود وعدس به قارچهای بیماری زای Fusarium oxysporum f . sp . ciceri و Fusarium oxysporum f . sp . lentisاین طرح به اجراء در آمد . برای این کار ابتدا ۲ قطعه زمین با کمترین میزان آلودگی بهعوامل بیماری زا ی خاک زی هر کدام به ابعاد ۵۰۰ متر مربع انتخاب وبا سم متیل برماید نسبت به استریل نمودن آن از عوامل بیماری زای خاک زی اقدام گردید ودر طی مدت ۴ سال اجرای طرح ،آلوده سازی مصنوعی خاک آن از طریقتهیه ا یناکولوم وافزودن آن به خاک قطعات مزبور صورت گرفت .ایناکولوم عامل بیماری ازبوته‌های آلوده به فوزاریوم نخود و عدس جداسازی وتکثیر شده بود .همه ساله در بهار به همراه اینوکولوم بذر رقم های حساس نخود وعدس نیز در کرت‌های مزبور کشت گردیدند ودرهر سال بطورجداگانه از درصد بوته‌های آلوده و روند افزایش آنهایادداشت برداری به عمل آمدونتایج نشان داد هر سال درصد بوته های آلوده نسبت به سال قبل در حال افزایش بوده بطوری که در پایان سال چهارم در کرت آلوده نخود حدود ۹۱%ودر عدس حدود ۴۵% در ارقام حساس آلودگی اتفاق افتاده بود .