سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلام خیاطی – گروه مهندسی شیمی صنایع غذائی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
حسین قنادزاده – استادیار گروه مهندسی شیمی صنایع غذائی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

لواستاتین متابولیت ثانویه‌ای است که توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس تولید می شود برای تولید این محصول از محیطی با پایه معدنی استفاده و شرایط تولید از نقطه نظر درجه حرارت , اثر منابع کربن و نیتروژن , و محتوی لیپیدی محیط بهینه سازی شد . سویه های قارچی مورد استفاده در این تحقیق سویه جداسازی شده از خاک بود. نتایج نشان داد که درجه حرارت بهینه برای تولید لواستاتین توسط قارچ ٣٠ درجه سانتی گراد و همچنین بهترین منبع کربن و ازت بترتیب ترکیبی از گلوکز و لاکتوز , گلوتامات سدیم بو د. همچنین نتایج حاصله نشان داد که توانائی تولید لواستاتین در محیط کشت حاوی سویای بدون چربی بیشتر است .