سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عیسی کمالی – پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – بندر عباس

چکیده:

ماهی یال اسبی (Trichiurus lepturus) یکی از مهمترین ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان می باشد که نیاز به شناخت بیشتر در زمینه های زیستی و محیطی دارد. این تحقیق از فروردین ماه سال ۱۳۷۹ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۰ دردو منطقه سیریک و هنگام انجام شد. تعداد ۳۵۷ عدد نمونه برای بررسی زیست سنجی مورد توجه قرار گرفت. نمونه برداری بطور فصلی و با تور ترال کف انجام شد. معادلات ارتباط طول مخرجی با وزن در منطقه سیریکو در منطقه هنگامبدست آمد. نتایج GSI نشان داد که این گونه در سرتاسر سال تخمریزی می کند و اوج تخمریزی آنها در بهار و پاییز مشاهده شد. طول بلوغ (LM50) 5/27 سانتیمتر بدست آمد. نسبت جنسی ماده به نر ۵۹/۱ به ۱ بود که بین آنها اختلاف معنی داری مشاهده شد (۰۷۱/۰= p) میزان هم آوری حداقل ۲۸۳۵ تخمک در نمونه ای به طول مخرجی ۲۷ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۶۰۰۰ تخمک در نمونه ای به طول مخرجی ۴۷ سانتیمتر برآورد گردید. حداقل و حداکثر قطر تخمک مشاهده شده به ترتیب ۲۵۰ و ۴۹۰ میکرون بود.