سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد جنیدی جعفری – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
معظمه ازکات – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

مواد زائد جامد یکی از آلاینده های مهم زیستی می باشند. مشخصات زباله های شهری در ایران نشان می دهد که بیش از ۷۰درصد از زائدات را مواد فساد پذیر تشکیل میدهد. کمپوست کردن زائدات آلی یکی از مناسبترین روشهای دفع زباله ها در کشور ما به شمار می رود . در روش ورمی کمپوست از کرمهای خاکی جهت تبدیل مواد آلی به کود استفاده می شود. کرمهای خاکی کمپوست دوست به راحتی قادرند با عمل حفاری مداوم اچازه نفوذ هوا به عمق بیشتری از بستر را داده و با ایجاد شرایط هوازی سرعت تبدیل زائدات را به کود کمپوست بیشتر میکند و رد نهایت کودی با کیفیت مناسب تولید می کنند. نوع پژوهش توصیفی- کاربردی می باشد و هدف اصلی در این تحقیق تهیه کود کمپوست به وسیله کرم خاکی بوده ، ولیکن د رکنار آن مقایسه ای بین ورمی کمپوست و کمپوست متداول به عمل آمده است. در این تحقیق پس از آماده سازی مواد اولیه ، در یکی از جعه ها کرم خاکی به همراه مواد اولیه اضافه شد. با کنترل و تنظم درجه حرارت در حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد ، نسبت کربن به نیتروژن د رحدود ۳۰ و رطوبت در حد ۵۰ تا ۷۰ درصد عمل کمپوست کردن زائدات آلی صورت گرفت. روش ورمی کمپوست در ۸۰روز انجام شد. مواد موجود در این روش همگن بوده ، بنابراین ۳ نمونه از جعبه برداشت شد. سپس با استفاده از روشهای آزمایشگاهی پارامترهای کربن ، نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم و رطوبت ، کادمیوم ، مسن آرسنیک ، نیکل ، کروم و سرب در اندازه گیری گردید. در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و آژمون آماری T-TEST نتایج حاصله آنالیز گردید. نتایج بدست آمده عبارتند از : نسبت کربن به نیتروژن ، فسفر و پتاسیم در ورمی کمپوست به ترتیب عبارتند از : ۹۳/۰۲۳ و ۱/۲۷ و ۶۵/۶۶ mg/kg میانگن فسفر و پتاسیم در روش ورمی کمپوست و مواد اولیه اختلاف معناداری نشان می دهند . (به ترتیب : ۰/۰۱۲>p و ۰/۰۰۱ > p ) . در این تحقیق میزان فلزات سنگین نیز اندازه گیری شد که نتایج اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در دو روش عبارتند از : غلظت سرب ، کادمیوم و مس در ورمی کمپوست به ترتیب عبارتند از : ۲۱۹/۲۲ و ۰/۱۶ و ۲۲/۲۸ mg/kg غلظت کادمیوم و سرب در ورمی کمپوست کاهش یافته و این در حالی است که غلظت کرم ، مس ، نیکل و آرسنیک افزایش نشان می دهد . غلظت مس و کروم کمتر از استاندارد آلمان در مورد فلزات سنگین می باشد .(۰/۰۰۱ > p ) . تمامی نمتایج مربوط به فلزات سنگین در این روش کمتر از استاندارد کشور آلمان بوده و می توان از آنها بدون نگرانی استفاده کرد. در نهایت می توان گفت که سرعت رسیدن کود کمپوست در روش ورمی کمپوست ۸۰ روز می باشد. امروزه با توجه به مزایای فراوان روش کمپوست کردن و فواید آن و نیز مقرون به صرفه بودن این روش از نظر اقتصادی ، بایستی توجه بیشتری به استفاده از این روش در ایران کرده و از آن استفاده شود.