سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین رسالتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدرحمان جعفری پطرودی – کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، استان مازندران،

چکیده:

کاغذ روزنامه بطور معمول از مخلوطی از خمیر کاغذ مکانیکی و پر بازده سوزنی برگان (برای تأمین ویژگ یهایی مانند بالک، ماتی و چاپ پذیری) و خمیر شیمیایی الیاف بلند رنگبری شده یا نیمه رنگبری شده (برای تأمین مقاوم تها ی لازم) تولید م یگردد. در کشورهای فاقد چوب سوزنی برگان، کاغذ روزنامه عمدتاً بر پایه تولید خمیرکاغذ پربازدهCTMP و CMPچوب پهن برگان بومی و واردات خمیر شیمیایی الیاف بلند ساخته م یشود کهبه عنوان مثال م یتوان به تولید کاغذ روزنامه در صنایع چوب و کاغذ مازندران که تنها تولید کننده کاغذ روزنامه در کشورما است، اشاره نمود. علیهذا در این کشورها تأمین چوب مورد نیاز بدلیل تخریب و کاهش سطح جنگلها و عدم توسعه جنگلکاریها و نیز تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خمیر کاغذ شیمیائی الیاف بلند، با محدودی تهایی مواجه است.
با عنایت به توسعه کشت نیشکر در جنوب ایران و با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در مقیاس جهانی در خصوص استفاده از باگاس در تولید کاغذ روزنامه، در این تحقیق که برای اولین بار در ایران انجام شده است،امکان استفاده از خمیر شیمیایی باگاس در ترکیب خمیر کاغذCMPچوب پهن برگان برای تولید کاغذ روزنامه درمقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. خمیر کاغذ شیمیائی سودای باگاس با بازده حدود ٤٧ % (تهیه شده در شرایط بهینه تولید در آزمایشگاه) تا شفافیت حدود ٦٠ % با یک مرحله پراکسید هیدروژن رنگبری گردید و تاثیر درجات مختلف اختلاط تا ٣٠ % آن در تولید شده در صنایع چوب و کاغذ مازندران (با و بدون استفاده از خمیر الیاف بلند وارداتی) CMP ترکیب خمیربر روی ویژگ یهای کاغذ حاصله بررسی شد. نتایج حاصله نشان داده است که کاغذ حاصل از اختلاط تا ٣٠ % خمیر کاغذ شیمیایی باگاس در ترکیب با خمیر کاغذCMP پهن برگان در محدوده قابل قبول خصوصیات فیزیکی ونوری، دارای ویژگ یهای مقاومتی بهتر و مطلو بتر از ترکیب اصلی کارخانه ( ٨٣ % خمیر کاغذCMPپهن برگان و١٧ % خمیر الیاف بلند وارداتی) بوده است.به عبارت دیگر، در صورت استفاده از خمیر شیمیایی باگاس در ترکیب خمیرCMPپهن برگان، ضمن تولید کاغذروزنامه قابل قبول، در مصرف خمیر کاغذCMPو در نتیجه مصرف چوب پهن برگان و نیز در مصرف خمیر کاغذشیمیایی الیاف بلند وارداتی کاهش و صرفه جوئی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.