سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش شهریاری – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، بخش گیاهپزشکی
همایون افشاری آزاد –
سمیه کنگرلو –
فائزه قشقایی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرتوکسینهایAlternaria alternate sp.lycopersiciروی ارقاممختلف گوجه فرنگی و امکان استفاده از این روش برای سلکسیون ارقام،نخست قارچ عامل بیماری از دو منطقه پیشوای ورامین و حومه کرج جداسازی وخالص گردید.جدایه های بدست آمده ازنظرخصوصیات مورفولوژیک با Alternaria alternata مطابقت داشت.همه جدایه ها بیماریزا بوده واز نظر قدرت بیماریزایی (ویرولانس) اختلاف چندانی با یکدیگر نداشتند .سپس با بررسی طیف میزبانی مشخص شد تنها در رقم حساس گوجه فرنگی علائم بیماری ظاهر گردید و فرم اختصاصی آن تحت نامf.sp.lycopersici A.alternata تعیین نام شد. اثر توکسینهای جدایه های قارچ روی برگهای بریده بررسی و ۴۸ساعت بعد از تیمار علائم نکروز مشاهده شد.در نهایت واکنش ۳۲رقم مختلف گوجه فرنگی در مقابل عامل بیماری و توکسینهای آن مورد بررسی قرار گرفت. از بین ارقام آزمایش شده تنها ۵رقم شامل Early Pak ، Grand Pak ، Pearson ، Jine VF و Peto Early (6/15%ارقام) حساس به بیماری بوده و بطور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از توکسینهای عامل بیماری بمنظور سلکسیون ارقام امکان پذیر می باشد.