سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور شبان – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد عباس نژاد – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرخ قائمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

نئوتکتونیک عامل مهم کنترل و توسعه لندفرم ها در مناطق فعال تکتونیکی است. و به طور قابل توجهی سیستمهای رودخان های و فر مهای ریخ تزمی نساختاری جبهه کوهستانی منطقه بهاباد در ایران مرکزی را تحت تأثیر قرار داده است. جهت ارزیابی کردن میزان فعالیت تکتونیکی در منطقه، ما شاخ صهای ریخ تزمین ساختی پیچ و خم جبهه کوهستان (Smf) طول گرادیان رود (SL) نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره (Vf) شکل حوضه زهکشی (Bs) و شاخص عدم تقارن آبراه هها در حوضه آبریز (Af) را مورد بررسی قرار داد هایم. از ترکیب این شاخ صها با یکدیگر م یتوان رابطه شاخص فعالیت تکتونیکی (Active tectonics index (Iat)) را بدست آورد. مقادیرIat بدست آمده نشان دهنده نرخ فعالیت تکتونیکی متوسط تا بالا در منطقه است.