سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد ترکان – عضو هیئت عامی دانشکده متابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده:

پوشش گیاهی مناسب ، بهترین وسیله از هدر رفت آب به صورت جریانهای سطحی بوده و می تواند جریان آب را درسطح خاک به حداقل برساند. متاسفانه در قسمت اعظم حوضه های آبخیز کشور پوشش گیاهی یا بکلی از بین رفته و یا به حدی کاهش پیدا کرده است که هیچگو نه نقشی در جلوگیری از جریان سطحی آب ندارد و کوبیدگی سطح خاک در اثر تردد بیش از حد دام نیز نفوذ پذیری آن را در مقابل آب به حداقل رسانده است . در چنین شرایطی تکنیکهای رفتاری و مدیریتی به منظور افزایش نفوذ پذیری خاک و ذخیره نزولات آسمانی در سطح حوضه های آبخیز اجرا می شود . مقاله حاضر ، کارایی دو مورد از تکنیکهای رفتاری و مدیریتی در ذخیره نزولات آسمانی و در نتیجه بهبود پوشش گیاهی را مورد بررسی قرار داده است . به همین منظور به ایجاد کرتهای آزمایشی در سطح حوضه آبخیز اقدام گردید . بررسی ها در قالب بلوکهای کاملا تصادفی با ۳ تیمار و ۳ تکرار صورت گرفته است .بررسی های انجام شده در طی مدت زمان اجرای طرح بیانگر آن است که تکنیک های رفتاری و مدیریتی تاثیر معنی داری بر افزایش پوشش گیاهی نسبت به تیمار شاهد داشته است