سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محرری – دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

چکیده:

برای به آزمون گذاردن تکنیک های ترقیق اوره و گراویمتری از ۲۸ رأس بره نر نژاد بلوچی استفاده گردید. بره های فوق اذکر قبل از ورود به این آزمون تحت ۴ تیمار آزمایشی متفاوت بودند که با
اعمال آن تیمارها از نظر میزان چربی بدن و ذخیره چربی در نقاط مختلف بدن الگوهای متفاوتی را داشتند. تکنیک ترقیق اوره یک روز قبل از کشتار و گراویمتری لاشه ها، بعد از کشتار و نگهداری
لاشه ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد صورت گرفت . برای بدست آوردن معادلات تابعیت و همبستگی بین داده های حاصل از تکنیک ترقیق اوره و گراویمتری از یک طرف و چربی
کل بدن (درصد و کیلوگرم ) از نرم افزار سیگماستت ۱ استفاده شد . نتایج آزمایش نشان داد که با استفاده از معادلات تابعیت می توان از داده های حاصل از روش ترقیق اوره و همچنین داده های حاصل از گراویمتری میزان چربی کل لاشه (به صورت درصد یا گرم) را تخمین زد.