سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا باهنر – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سیده منور یزدی – دانشکده روانشناسی دانشگاه الزهرا
احسان مصطفوی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

اهمیت علم و حرفه دامپزشکی از نظر پیشگیری، کنترل و مبارزه با بیماری ها ی دامی و کنترل بیمار ی ها ی مشترک انسان و دام در حفظ سلامت جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست . بدون شک اگر کشورها ی در حال توسعه نظیر ایران بخواهند در جهت پیشرفت و ترقی گام بردارند ناچار به توجه خاص به ا ین رشته و دانش آموختگان آن می باشند . در سالیان اخیر دانش آموختگان دامپزشکی کشور با مشکلاتی نظیر عدم علاقه به حرفه، عدم ثبات شغلی، عدم موفقیت در کار و . . . روبرو شده اند . این حرفه، روحیات و انگیزه ها ی خاصی را می طلبد که لازمه دست یابی به دانش آموختگانی علاقمند، با بازده کاری بالا و دارا ی رضا یت شغلی است . با وجود آنکه در کشورها ی توسعه یافته توجه خاصی به تست های شخصیتی انجام می گیرد ولی در کشور ما به مباحث روانشناختی در انتخاب رشته افراد اهمیت داده نشده است، از این رو توجه صاحب نظران به ضرورت در نظر گرفتن ویژگی های شخصیتی افراد در هنگام گزینش برای این رشته، جلب شده است . مطالعات مختلف ارتباط معنا داری بین میزان تناسب تیپ شخصیتی فرد و محیطش از یک طرف و میزان رضایت فرد از حرفه اش و بازدهی و کارکرد بالاتر آن از طرفی د یگر نشان داده است . مطالعه حاضر به صورت توصیفی از دانشجویان جد ید الورود در ۶ دانشکده دامپزشکی کشور که شامل دانشگاه ها ی دولتی شیراز ۵۰) نفر ) ، تهران ) ۳۷ نفر ) و شهرکرد ۲۶) نفر ) و دانشگاه ها ی آزاد کرج ۵۲) نفر ) ، شهرکرد ۴۶) نفر ) و کازرون ) ۳۸ نفر ) ، بعمل آمد . در بین این ۲۴۹ نمونه ا نتخابی ۱۶۳) پسر و ۸۶ دختر ) ، تست شغلی شخصیتی ها لند توزیع گرد ید . تست هالند شامل پرسش ها یی در پنج بخش آرزوها ی شغلی، فعالیتها، صلاحیتها، مشاغلو خودسنجی ها ی باشد . نتا یج با نرم افزار ۱۵ SPSSمورد بررسی قرار گرفت . در این مطالعه با بررس ی فاکتورها ی روانشناسی، تناسب شخصیتی دانشجویان دامپزشکی برای تحصیل و کار در این حرفه، تیپ شخصیتی غالب دانشجو یان و میزان علاقه مند ی به این رشته در دانشکده ها ی دامپزشکی کشور به تفک یک پسر و دختر و به تفکیک دانشگاه دولتی و آزاد مورد بررسی قرار گرفته و موفقیت دانشجویان دامپزشکی در شغل آ ینده شان مورد پیش بینی قرار گرفت . نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنا یی برای تصمیمات پذیرش دانشجویان دامپزشکی باشد .