سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شکوفه راد – پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
حمید حقانی – پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
مریم فلاحتی – پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی ثبات شخصیت و تعدادی خصوصیات دموگرافیک بر آن در نوجوانان ۱۸-۱۵ ساله جانبازان انجام گرفته است. این یک مطالعه توصیفی است.
افرادمورد مطالعه شامل کلیه فرزندان نوجوان ۱۸-۱۵ ساله جانبازان می شود که در اردوی تابستان ۸۱ شرکت کرده بودند. ۴۲۸۱ نوجوان به پرسشنامه های پژوهشی که شامل پرسشنامه خصوصیات فردی و پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI) بود بطور کامل پاسخ داده اند. یافته های پژوهش با استفاده از ازمونهای اماری و برنامه SPSS-10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان می دهد که: ثبات شخصیت ارتباطی به عوامل مورد بررسی به جز میزان تحصیلات پدر و استان محل اقامت فرزندجانباز ندارد.
رابطه قوی مثبت بین (برونگرایی- درونگرایی) و (روان نژندی) حاکی از ارتباط درونگرایی با روان نژادی است. توزیع این دو متغیر با نرمال تفاوت دار. نمونه مورد مطالعه دارای برونگرایی و روان نژندی بیشتر است.