سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبداله واصف – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری جهاد کشاورزی استان آذربایجان
زیبا امید باراندوزی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ناحیه یک آموزش و پرورش ارومیه.

چکیده:

بهره گیری از نیروی شگرف زنان برای دستیابی به رشد و توسعه با شیوه های زندگی موجود در ایران (عشایری، روستایی، شهری) و بهره گیری از اندیشه های خلاق و سازنده زنانی که نیمی از جمعیت کشور و تر بیت کنندگان نیم دیگر آن می باشند باید مورد توجه برنامه ریزان ملی قرار گیرد . فرایند تغییر و تحول مستمر و پر شتاب در آغاز هزاره سوم میلادی، از عمده ترین جریانهای حاکم بر حیات بشری است که فرایند کار آفرینی و
خلاقیت اساس این دگرگونی است . لذا با توحه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی استان، بازبینی مدارس مهارتی و رشته های مورد نیاز آن جهت نهادینه شدن فرهنگ کار آفرینی در جامعه دانشی امروز، پیوند بین دو فرهنگ کار و علم در جامعه با تربیت معلمان کار آفرین و مخصوصا در بین زنان عشایری و روستایی و در نقاط مرزی استان ضروری است. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر استان به تعداد ۶۹۱۱۸ نفر در سال ۸۶-۸۵ بوده و از روش نمونه گیری تصادفی – طبقاتی و به تفکیک رشته های متوسطه نظری و مهارتی به تعداد ۵۰۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و پس از جمع آوری داده ها از طریق پرشسنامه لیکرت و با روش آزمون آماری – نرم افزار SPSS استفاده شد. روش تحقیق توصیفی زمینه یابی است. در گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی، آیا زن روستایی و عشایر فاقد توانایی های لازم در کسب مهارت های زندگی در زمینه تصمیم گیری، خلاقیت، آگاهی از حق وق قانونی وکسب در آمد و سلامت روان مخصوصا در خانواده های چند همسری، نقش سازنده ای خواهد داشت؟ آیا آموزش و پرورش معلمان کار آفرینی جهت همگام شدن با دنیای متحول کنونی برای تربیت دانش آموزان دارد؟ ضروری است در جهت ایجاد رشته های جدید و مخصوصا رشته های مهارتی آموزش و پرورش مرتبط با کشاورزی و دامپروری و توسعه بنگاه های زود بازده اقتصادی با تاکید برکار آفرینی و با توجه به زمینه های اقتصادی و نیاز جامعه وگسترش فرهنگ کارآفرینی و خود اشتغالی و ارتقاء فرهنگ مردم در خصوص آموزش دختران، کار کارشناسی انجام گیرد تا روش های علمی با کارهای سنتی آمیخته گردد . چون تعداد دانش آموزان از مقطع نظری به پیش دانشگاهی به علت کار در مزارع و دامداری ها و عوامل خاص فرهنگی استان کاهش پیدا کرده است.