سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامتین حدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
احد کاظمی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

چکیده:

کارکرد ادوات FACTS باعث ایجاد اغتشاشـات و تـداخلات فرکانس پایین و فرکانس بالا می گردد که به صورت هـدایتی و تشعشعی منتشر می شوند . همچنین عملکرد سایر تجهیزات
می تواند در کارکرد صـحیح ایـن ادوات تـاثیر داشـته باشـد . استانداردهای مختلفی در ارتباط با سازگاری الکترومغناطیسـی وجــود دارد ولــی هــیچ کــدام بــه طــور خــاص بــه (EMC) ادوات FACTS نمی پردازند . در این مقاله پـس از معرفـی اجمـالی موسسـات متـولی امـر استانداردســازی EMC ، انــواع اغتشاشــات فرکــانس پــایین و فرکانس بالا که توسط ادوات FACTS تولید م ی شـود، مـورد بررسی قرار می گیرد . استانداردهای مشابه مربوط به بحث با یکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آنها بیان شده است . نحوه تعیین اغتشاشـات بـه صورت مختصر بررسی شده و اغتشاشـات، بـا اسـتانداردهای موجود در زمینه های مختلف نظیر محـدوده فرکانسـی ظـاهر شده، دامنه اغت شاشات هدایتی و شدت میدان هـای تشعشـعی مورد مقایسه قرار می گیرد . نقاط مشترک و همپوشانی هـا بـا این استانداردها ارائه شده و کاستی ها و اصلاحات پیشـنهادی بیان گردیده است .