سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهره کرمی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالحمید پاپ زن – دانشیار دانشگاه رازی
پریوش کرمی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

اکوتوریسم طبیعت گردی عبارت از گردشگری با هدف مشاهده و مطالعه طبیعت بکر حیات وحش و فرهنگهای مختلف و رسیدن به آرامش درمحیط طبیعی است لذا توسعه فعالیت اکوتوریسمی با انگیزه گردشگری غالبا منوط به وجود جاذبه های متنوع طبیعی است دراین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه جاذبه های متنوع موثر برتوسعه اکوتوریسم و میزان تاثیرگذاری آنها برتوسعه پایدارروستایی بصورت توصیفی پیمایشی انجام گردید. نمونه آماری ه۱۸۲ نفر از اهالی روستاهای منطقه میان دربند استان کرمانشاه که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب و با ابزار پرسشنامه که تایید روایی صوری و محتوایی آن ازطریق پانل متخصصین انجام و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۵ بدست آمد مورد مطالعه قرارگرفتند تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گردید نتایج پژوهش گویایی تاثیر جاذبه های متنوع برتوسعه اکوتریسم شامل استفاده از کوهستانهای بکر دراطراف روستا به میزان ۹۰/۴۱% و بازدید از سراب ها و تالابها طبیعی روستا به میزان ۹۰/۱۶% بازدید از مراسم و آداب و رسوم روستا به میزان ۹۰/۰۲ بازدید از انواع خانه های روستایی به میزان ۸۸/۰۹ % استفاده از گیاهان خودرو متنوع موجود روستا به میزان ۸۶/۸۸% و بازدید از پرورش دام و طیور به میزان ۸۰/۱۲ % می باشد بنابراین پیشنهاد می شود توجه بیشتر به ارتقا این جاذبه ها دردستور کار قرار گیرد.