سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرزاد فریادی – استاد یار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ناهید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران
مهسا عدل – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده:

با گذشت سال‌ها از پیدایش و تکوین تئوری‌های مختلف برنامه ریزی ومدیریت ، هنوز این تئوری‌ها در ابتدای مسیر تکاملی علم قرار دارند. زیرا بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تحولات تکنولوژی، جوامع با مسائل و مشکلات مختلفی روبرو می شوند که حل آنها رویکردهای مختلفی را نیز ایجاب می کنند.مکاتب مختلفی از جمله بوروکراتیک، علمی، اداری برحوزهتصمیم‌گیری ها و به طور مشخصدر هدایت فرایند هایبرنامه‌ریزی و مدیریت تأثیر داشته است. یکی از مکاتب و تئوری‌های اخیر در این زمینه تئوری اقتضایی است. این تئوری رویکرد های مناسب به مکاتب و تئوری‌های مدیریتی مختلف را در شرایط خاص و بحرانیپیشنهاد می کند. در این مقاله تلاش گردیده استاهمیت رویکرد اقتضایی و تفاوت های آن در دوحوزه بر نامه ریزی و مدیریت ، با توجه به مهم ترین عوامل تاثیر گذار مورد بررسی قرار گیرد . در ادامه جایگاه رویکرد اقتضایی درحوزهبرنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیستتوضیح داده می شود.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بهترین تصمیم ها در شرایط گوناگون توسط مدیران مختلف متفاوت خواهد بود. بر این مبنا بیشترین کاربرد رویکرد و تئوری اقتضایی در شرایط بحرانی و درمواجه با شرایط عدم قطعیت پیشنهاد گردیده است .به همین دلیل با توجه به اینکه سیستم‌های محیط زیست دارای پیچیدگی و سطوح ارتباطی متنوع ، نسبتا غیر قابل پیش بینی و در حال تغییرهستند، به کار گیری رویکرد اقتضایی در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست به عنوان گامی نو در جهت حل مسائل و موقعیت‌های زیست محیطی پیشنهاد می گردد.