سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

داود فیض – استاد یار دانشگاه سمنان

چکیده:

علوم انسانی در توسعه، پیشرفت و موفقیت سازمان ها و جو امع نقشی کلیدی برعهده دارند. به دلیل این نقش کلیدی، کشورهای توسعه یافته جهت ارتقاء کمی و کیفی علوم انسانی سرمایه گذاری زیادی انجام می د هند و در تخصیص بودجه و امکانات، اولویت خاصی برای آنها قائل اند. بررسی ها نشان می دهدعلوم انسانی در کشور ما از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نگرش رایج به این علوم در جامعه به طور اع م و در مدیران و مسئولان به طور اخص، نگرشی منفی و دست دوم است . در مقاله حا ضر با استناد به نظریات استادان ،خبرگان و متخصصان حوزه علوم انسانی و نیز بهره گیری از یکی از ابزارهای مهم و مؤثر مدیریت استراتژیک یعنی مدلSWOT سعی شده است تحلیل نسبتاً جامعی از وضع یت فعلی علوم انسانی در کشور صورت گرفته و راهکارها و استراتژی های مناسبی ارائه گردد . تجزیه و تحلیل ها در دو بخش عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف ) و عوامل محیطی (فرصت ها و تهدیدات )انجام شده و استراتژی ها و راهکارهای ارتقاء علوم انسانی در چهار دسته استراتژی های WT و WO ،ST ،SO ارائه شده اند