سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن میری – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، د
مسعود ورشوساز – مدیر گروه فتوگرامتری و سنجش از دور دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، د

چکیده:

روشهای مهندسی ژئوماتیک امروزه به عنوان مجموعه ای از کارآمدترین روشها در اندازه گیریهای هندسی، تجزیه و تحلیلها و تفسیرهای مربوط به موضوعات مطرح درمیراث فرهنگی، چشم اندازهای روشنی پیش روی متخصصان و دست اندرکاران این عرصه قرار داده است. تعیین جایگاه شاخه های مهندسی زئوماتیک متشکل از فتوگرامتری ، سنجش از دور، لیزر اسکن،نقشه برداری زمینی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در عرصه های مختلف میراث فرهنگی همچون مستند نگاری، معماری ، باستان شناسی محورهای اصلی مورد بحث در این مقاله می باشند که از نقطه نظرهای دقت محصولات نهایی، زمان و هزینه تولید ، نگهداری و مدیرین این نوع اطلاعات مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این تحقیق مهمترین پارامترهای مطرح در هر یک از کاربردهابا توجه به نیازها، تعاریف و گردشهای کاری موجود درواحدها و سازمانهای مرتبط با میراث فرهنگی تعیین می گردد. مقایسه روشهای سنتی موجود با روشهای نوین، ارائه راهکارها و روشهای پاسخگویی به نیازهای مطرح از طریق روشهای علوم ژئوماتیک و فراهم آوردن بستری جهت استانداردسازی این روشها، از جمله دستیافته های دیگری است که از طریق این مقاله می تواند در اختیار کارشناسان و محققان قرار گیرد.