سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی سعیدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ ، عضو هیئت علمی گروه معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ک
مرتضی خسروی – کارشناس استخراج معدن

چکیده:

با توجه به اینکه در گالریهای معادن زغال ایران هنوز هم از کلیه وسایل اولیه و قدیمی ( نگهداری ) استفاده م یشود و هزینه های این تجهیزات بسیار بالا و زمانبری نصب آنها نیز زیاد م یباشد. بنابراین لزوم استفاده از روشهای نوین طراحی سیستم نگهداری در این معادن احساس می شود . برای دسترسی به این هدف گالریهای معدن زغال سنگ تزره واقع در شمال شرقی ایران حد فاصله
شهرستانهای شاهرود و دامغان به عنوان محل تحقیق این موضوع انتخاب شده است. در این مقاله ابتدا نتایج آزمایشهایآزمایشگاهی و تحلیل آماری نتایج برداشتهای صحرایی ناپیوستگ یها که توسط نرم افزارDIPS انجام گرفته بیان شده است. سپس با توجه به نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی و نتایج پردازش خواص ناپیوستگ یها طبق هبندی مهندسی سنگها ( RMR و Q ) انجامگرفته است . در مرحله بعد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ به کمک نرم افزار Roclab محاسبه و تعیین گردیده است. سپسنتایج طراحی سیستم نگهداری به کمک روش تجربی و تحلیل عددی ( نرم افزار( Flac بیان گردیده و در نهایت تجزیه و تحلیلاقتصادی به منظور مقایسه طرح پیشنهادی و طرح اجرا شده انجام گردیده است