سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده قوی پنجه – استادیار– مهندسی شیمی، پژوهشگاه مواد و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
محمد پازوکی – استادیار– مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)، پژوهشگاه مواد و انرژی، دانشگاه
آذر میدخت حسن نیا – دانشور- شیمی، پژوهشگاه مواد و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
جلال شایگان – استاد- مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)، پژوهشگاه مواد و انرژی، دانشگاه صنعت

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، تهیه، رشد و تطبیق میکروارگانیز مهایی است که قابلیت تجزیه و تبدیل هیدروکرب نهای سنگین را دارا بوده و بتوان از آ نها در فرایند کراکینگ زیستی به منظور جایگزینی با فرایند کراکینگ کاتالیستی سود جست. برای این منظور تعدادی نمونه خاک به عنوان منبع میکروارگانیزم از مناطق مختلفی نفتی، جمع آوری و با خوراک واحد آیزوماکس مورد آزمایش قرار گرفت. خوراک تیمار شده جهت بررسی تغییرات بوجود آمده، مورد آنالیز کمی و کیفی قرار گرفت. آنالیز کمی از طریق اندازه گیری مقدار تغییرات برش های موجود (اشباع ها، آروماتیک ها و رزین ها) در فاز آلی انجام گرفت. آنالیز کیفی از طریق دستگاهGC-MSبر روی برشهای اشباع و آروماتیک فاز آلی انجام گرفت. نتایجنشان می دهد که درصد ترکیبات اشباع در خوراک پس از تیمار میکروبی در مواردی تا دو برابر افزایش یافته و درصد رزی نها نیز به نصف و حتی کمتر تقلیل یافته است.