سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم خوانساری زاده – آزمایشگاه فتونیک ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه دباغ کاشانی – آزمایشگاه فتونیک ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
بیزن غفاری – آزمایشگاه فتونیک ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

لیزرهای نیمرسانا به عنوان مناسبترین منبع جهت جفت شدگی نوردرفیبرهای نوری مورد توجه باشد وقتی لیزر نیمرسانا به طورمستقیم تحت جریان مدوله شده قرارمی گیرد پرتو خروجی آن دستخوش جابجایی بسامد می شود دراین مقاله جابجایی طول موج لیزر نیمرسانا دراثر تغییرات جریان محاسبه و اندازه گیری شده است بررسی نظریه تغییرات دما و میزان حاملها درناحیه فعال نشان دهنده اثر مخالف این دوعامل برجابجایی طول موج می باشد .