سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاظم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عا
سیدمرتضی حسینی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی ف
مهری اصفهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عا

چکیده:

استفاده از میدانهای الکتریکی با شدت بالا در بهسازی امولسیون آب در نفت یک تکنولوژی کامل میباشد که در راستای بهبود فرایندهای نفت خام در غالب جداسازی آب نمک و دیگر ناخالصی های آبدوست در حال ت وسعه میباشد. با وجود تحقیقات زیادی که شده هنوز برخی از جنبههای فرایندهای جداسازی الکترواستاتیکی با وجود انواع میدانهای مختلف ناشناخته مانده است. در مقاله حاضر ابتداً مروری بر خصوصیات اصلی امولسیونهای نفتی خواهیم داشت و سپس بعد از مروری بر فرایندها و کار بردهای آنها، نتایج جدیدی برای میدانهایAC تحت میدان الکتریکی غیر یکنواخت (دیالکتروفورز) بر روی امولسیون ساکن آب در نفتخام و در فشار اتمسفر و در دماهای مختلفارائه میدهیم و در نهایت مقایسهای بین استفاده از الکترود با پوشش عایق و الکترود لخت در میزان جداسازی خواهیم داشت.