سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مژگان علی محمدی زنجنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
گیتی ابوالحمد – دانشیار،دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا کشتکار – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

در این مقاله جذب بیولوژیکی یونهای فلزیCu(II) و pH(II)در سیستمهای تک و دو جزئی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت. جذب این فلزات سنگین توسط قارچ میله ای شکلRhizopus arrhizusدر حالت ناپیوسته انجام شده و تأثیر حضور یون رقیب در میزان این جذب بررسی گردید. توسط آزمایشات اولیهPHبهینه برای هر دو فلز، مقدار ۵٫۰=pH بدست آمد. از نتایج حاصله معلوم شد که تأثیر حضور هم یون در جذب بیولوژیکی با افزایشغلظت اولیه آن بیشتر می شود. ایزوترمهای جذب برای هر دو نوع سیستم تک و دو جزئی رسم و توسط مدلهای جذب لانگمیر و فروندلیش تک و چند جزئی مدلسازی شدند. پارامترهای مدلها با رگرسیون غیرخطی بدست آمده و گزارش گردیدند. مشاهده شد که داده های تک جزئی به خوبی با هر دو مدل در حالت تک جزئی تطابق می نمایند. حال آنکه مدل فروندلیش چندجزئی با دقت مناسبی داده های تعادلی دو جزئی را در غلظتهای اولیه متوسط یونهای فلزی درPHمورد مطالعه، مطابقت می دهد.