سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدی شادباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان
عطا ا.. سلطانی گوهر ریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق جذب تعادلی جیوه از محلول آبی کلرید جیوه بر روی نانو تیوب های کربنی به روش ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفته است . برازش تجربی جذب جیوه از محلول های ساخته شده از کلرید جیوه ، با استفاده از چندین مدل جذب انجام شد . برازش تجربی جذب جیوه از محلول های ساخته شده از کلرید جیوه ، با استفاده از چندین مدل جذب انجام شد . برازش نتایج حاصل از آزمایش ها ، در سه دمای ۱۷ ، ۲۷ و ۳۷ درجه سانتیگراد ، با مدل های Freundlich Henderson =Harkins-Jura =Temkin =Langmuir و sigmoidal Langmuirانجام شده و پارامترهای مختلف این مدل ها برای جاذب نانوتیوب کربنی بدست آمد . با توجه به میزان خطای محاسبه شده برای هر مدل ، تطابق خوبی بین داده های بدست آمده با مدل ها مشاهده می شود که مدل Freundlich بهترین تطابق را نشان میدهد . همچنین در این تحقیق تاثیر متغیرهای دیگری نظیر غلظت اولیه جیوه در محلول وpH محلول بر روی میزان جذب تعادلی جیوه بررسی شده است .